Miopie recesivă sau dominantă, Tema: Rezolvarea problemelor la modelarea codului genetic


Bălţi - CZU: BălţiLucrarea de faţă conţine algoritmul realizării lucrărilor practice la genetică. Serecomandă ca material didactic suport pentru profesorii de biologie, studenţilor şi masteranzilorde la specialităţile: biologie şi chimie, geografie şi biologie. ISBN Culegere de probleme la genetica generală şi medicinală, P.

Genetica, Problemar la genetică, Întrebări pentru autoevaluare:Explicaţi:a. Structura proteinelor;c.

Modele de transmitere monogenică În general, ne gândim că într-o familie există o boală dominantă atunci când se înregistrează mulţi bolnavi, când bolnavul are cel puţin un părinte bolnav  şi dacă nu apar căsătorii între rude. Putem spune cu certitudine că este o boală dominantă atunci când 2 părinţi sănătoşi au numai copii sănătoşi, iar 2 părinţi bolnavi au şi copii sănătoşi.

Codonul: structura, funcţiile;d. Componenţa tripletelor ce codifică diferiţi aminoacizi;e. Miopie recesivă sau dominantă genei;f.

miopie și 1 5 2

Principiile reduplicării ADN acidul dezoxiribonucleic. Determinaţi structura fragmentuluimoleculei ADN ce codifică consecutivitatea aminoacizilor. Succesiunea dată de nucleotide determină reprezintă catena moleculei a ARN-m i. Determinaţi structura şi succesiunea aminoacizilor încatena polipeptidică, codificată în porţiunea genei propuse. Rezolvare:1 Conform problemei se propune o catenă de ADN.

După principiul complementarităţiideterminăm catena ARN-m i. Răspuns: Succesiunea aminoacizilor în catena polipepdidică a moleculei deproteină este următoarea:Izo - arg — fen — arg — leu - gli. Rezolvare: 1 Folosind tabela codului genetic determinăm anticodoanele ARN-t şirespectiv denumirile aminoacizilor transportaţi la locul de sinteză a proteinelor. Helevin şi al. Determinaţi care codoni vor intra în topografii au viziune ARN-m i şi în ce consecutivitate vor fiincluşi?

Problema 8 se rezolvă de sine stătător : Fragmentul catenei A a insulinei constă din 5aminoacizi: glicină — izoleucină — valină — glutamină - glutamină. Determinaţi structurafragmentului ARN-m ice codifică miopie recesivă sau dominantă dată a insulinei. Problema 9: Segmentul lanţului B la insulină constă din următorii aminoacizi: fen — val — asp— glu — his — leu — cis — gli - his.

Răspuns: Coeficientul de specificitate variază în limite foarte mari la bacterii, la planteşi animalele inferioare. La plantele superioare şi la animalele vertebrate el se apropie de 1,5.

ABEJA MIOPE - BRAZEROS MUSICAL

Motivaţi de ce? Test de consolidare a cunoştinţelor Cîte triplete de ARN-m i pot fi dispuse în centrul funcţional al ribosomului? Care din acizii nucleici servesc ca matrice în biosinteza proteinelor în procesul translaţiei? De ce depinde succesiunea distribuirii nucleotidelor în molecula de ARN-m i?

Dominanță și recesivitate genetică

Determinaţi codoanele ARN-m i ce semnifică sfîrşitul transcripţiei? Determinaţi tripletele ARN-m i ce semnifică iniţierea transcipţiei? Care din tipurile de ARN transportă aminoacizii la locul biosintezei proteinelor? Determinaţi aminoacizii ce vor fi codificaţi pe această porţiune defragment? Genetica, ;Gh.

Miopie autozomal dominantă 22

Explicaţi noţiunile de:a. Gene alele;b. Gene nealele;c.

miopie recesivă sau dominantă

Caracter cuplate cu sexul;Pentru rezolvarea însărcinărilor reţineţi următoarele legităţi Gameţii se formează în rezultatul meiozei;2. Gameţii conţin o jumătate din informaţia ereditară;3.

Mediul - Altă cauză importantă este influența mediului asupra mușchilor globului ocular. Astfel că un exces de tonus din partea mușchiului ciliar poate sa antreneze miopia prin spasme ciliare. Și indicele de refracție a cristalinului poate fi modificat sub influența temperaturilor înalte opacifierea cristalinului. Altă teorie susține că un efort prea mare consolidează mușchii ciliari, micșorând curbura cristalinului.

Genele alele sunt plasate pe cromozomi omologi;4. Genele nealele sunt plasate pe cromozomi neomologi. Pentru a determina tipurile de gameţi este necesar a reţine următoarele:La organismele homozigote după o singură alelă AA sau după cîteva AAbbcc tipuri de genealele — toţi gameţii vor fi la fel după respectivele gene.

Pentru calcul se foloseşte formula 2 nunde n - numărul de gene în stareheterozigotă. Determinarea tipurilor de gameţi în caz de crossing-overReţineţi: Video cu injecții oculare de măsură a crossing-over-ului este morganida.

Dacă este indicată distanţa dintre gene, e clar că ele sunt dispuse liniar pe acelaşicromozom omolog şi între ele are loc crossingoverul. Cei necrossoveri vor constitui majoritatea, iar cei crossoveri -minoritatea.

Determinaţi tipurile de gameţi formaţi şi cantitatea lor procentuală pentru indivizii care posedăurmătoarele genotipuri:AB şi A B? Explicaţi noţiunile:a.

Tema: Rezolvarea problemelor la modelarea codului genetic

Încrucişare monohibridă;b. Caractere alternative;c. Caracter dominant;d. Caracter recesiv;e.

Algoritmul rezolvării unei probleme la genetică:Problemele la genetică ca şi cele de matematică posedă un algoritm asemănător de rezolvare. Înscrierea conţinutului.

viziunea obiectului este hipermetropie 9 ani

Conţinutul se scrie în simboluri. În algoritmul de rezolvare se respectă o anumită consecutivitate. La început se întocmeşte Grilajul lui Pennet se întocmeşte astfel: pe orizontală se pun gameţii feminini, pe verticală ceimasculini. În pătrăţelele formate se înscrie descendenţii obţinuţi la care se determină apoi fenotipul şigenotipul; se calculează procentul claselor de hibrizi obţinuţi etc.

Condiţiile problemei.

miopie recesivă sau dominantă miopie timpurie

La mazăre culoarea galbenă domină culoarea verde. Au fostîncrucişate două soiuri de mazăre care aveau culoarea galbenă şi verde a seminţelor.

mărirea vederii

Determinaţifenotipul seminţelor la hibrizii de F 1? Se dă Determinarea genotipului şi a fenotipului descendenţilor după genotipulpărinţilor. Problemă model :Culoarea căpruie a ochilor domină culoarea albastră.

Relații interalelice[ modificare modificare sursă ] Relațiile interalelice sunt relațiile genotipice care se stabilesc între alelele unei gene la organismele diploide și care modifică expresia lor fenotipică.

O femeie cu ochii albaştri se căsătoreştecu un bărbat cu ochii căprui. Determinaţi culoarea ochilor la descendenţii de F 1?