După ce a băut viziunea satului. Politico: Satul din România unde oamenii nu se mai întorc - vacante-de-vis.ro


Academic vedere in ceata si ameteli paper on topic "From Cow to Cradle. A brief social history of the household gospodârie tries to trace back this longue durée process focusing on the shift in the work ethics from a normative model of the 'good householder' to an 'aesthetisation of life' Max Weber and symbolic emancipation. The main interest of the article concerns the relatively new phenomenon of 'rustic aplicația de restaurare a vederii, which is less an architectural, than a lifestyle choice.

Contrasted with the former 'pride houses' that spread all over the Romanian villages in the last decade, the peasant rustic taste seems to express a kind of return to the local and the past articulated with a modern concern for comfort and appearance: 'rustic is traditional and modern in the same time!

  • Chirurgie a vederii pentru recuperare completă
  • Спросил .
  • Cum s-a nascut revista SATUL
  • Внезапно их обдало пылью, посыпались камешки -- это одна из секций корпуса откинулась наружу, и Джизираку удалось бросить взгляд на маленькую, голую каморку шлюза, в дальнем конце которой виднелась дверь.

Rusticity thus becomes a post modern simulacrum of genuine peasant life. The final part of the article tries to transcend this mere semantic overview in search of its deeper and subjective motivations.

In doing so, the article is approaching these recent rural households in the terms of Axel Honneth's social recognition theory.

Cum s-a născut revista SATUL Descoperă cum s-a născut ideea de a crea o revistă dedicată satului românesc tradițional. O să vă povestesc pe scurt. Tabăra a avut loc în Paloş Ardeal — un sat din comuna Caţa, cam la două ore distanţă de Braşov, mic — cu doar patru străzi, situat între dealuri, cu oameni simpli şi harnici care păstrează obiceiuri vechi, precum oieritul şi apicultura şi unde timpul parcă stă pe loc.

It also suggests that, in this respect, the rustic taste expresses an existential search for authenticity. Keywords: domestic, rustic, modernity, simulacrum, social recognition, authenticity Introducere In vara lui am mers pe teren cu masteranzii la Pucheni, unde mai fusesem în douä rânduri, în conditii similare, în urmä cu zece ani.

Dupä o scurtä raitä prin sat, i-am fäcut o vizitä fostei mele gazde. Era neschimbatä. Casa însâ aräta profund diferit: la etaj apäruse un fel de balcon-terasä din lemn, curtea era plinä de aranjamente florale, într-un colt se mältase un foiçor din lemn §i, ceea ce m-a surprins de la intrare, pe o laturä a curtii apäruse un leagän tot din lemn.

Account Options

Ce cautä leagänul în gospodäria täranului? Mutafii §i sensuri ale gospodâriei rurale în post-socialism] © University of Bucharest, June primul meu gand. Dupa ce am báut vi§inata ritualá §i am mai schimbat ceva amintiri, am plecat pe ulitele satului sá numár leagánele §i foi§oarele oamenilor.

Fárá sá pot sá fiu la fel de sigur, am avut impresia §i cá multi dintre cei care aveau leagán nu mai tineau vacá. M-am intors pe inserat la gazda mea, ros de curiozitate §i am intrebat de ce?

Politico: Satul din România unde oamenii nu se mai întorc Autor: Stirileprotv. La fel ca și alți români, oamenii din Întorsura au început să se mute în străinătate imediat după căderea regimului comunist.

Am vrut sá facem ceva frumos, a§a, ceva rustic, ca toatá lumea - mi-a ráspuns ea dintr-o suflare. De atunci, am auzit in nenumárate randuri aceastá expresie: ceva frumos In acel an, terenul s-a centrat aproape integral pe problema 'rusticului' iar de atunci caut manifestárile sale pretutindeni in tará.

Nu este vorba atat despre un stil de locuintá dupá cum vom vedea, nu existá, deocamdatá cel putin, o 'casá rusticá' arhitectural recognoscibilá, ci mai degrabá o rusticizare a locuintei, vechi sau noi cat despre un gust al locuitorilor, care i§i amenajeazá spatiul domestic intr-un anumit mod.

Dupá cum sugereazá Adam Drazin, preluand formularea lui Bernard Rudofsky, avem de-a face in aceste cazuri mai degrabá cu o 'arhitecturá fárá arhitecti' Drazin, Pe de altá parte, analiza noastrá a rámas in fata 'u§ilor inchise' Miller,incercand sá analizeze, deocamdatá, doar ceea ce se oferá explicit privirii stráinului.

Nu am urmat, in acest sens, deplasarea interesului de la aproprierea exteriorului spre aceea a interiorului, care este vizibilá de ceva vreme in studiile referitoare la locuinta urbaná Miller,deoarece, deocamdatá din nou, exteriorul este cel care atrage atentia §i constituie obiectul unei îngrijiri distinctive mai mult decât interiorul, dar §i deorece aceasta a constituit o alegere metodologicà de etapà.

Intr-un fel, rusticul are ceva din alcàtuirea unei subculturi, în care locuinta §i nu îmbràcàmintea, de pildà, constituie domeniul unui bricolaj distinctiv între piatà §i subiectivitate.

Este un fel de schimbare la fatà a gospodàriei rurale, care se face vàzutà în unele sate §i exprimà un proces important de schimbare, atât la nivelul individului, cât §i la cel al societàtii. Articolul de fatà este expresia unor prime date §i reflectii pe aceastà temà1.

Gospodaria difuza ca spatiu de rezistenta Modificàrile recente ale gospodàriei rurale - §i mai ales sensul lor profund - nu pot fi însà întelese în afara duratei lungi a procesului de modernizare a satului.

Pentru aceasta, farà a intra în istoria socialà propriu-zisà a gospodàriei, nu putem evita referinta la 'gospodària traditionalà', fie ea §i într-o formà abreviatà §i ideal-tipicà. In acest sens, dinamica dintre comunitate domesticà §i vecinàtate formultà de càtre Max Weber2 poate fi o bunà intrare. Din aceastà perspectivà, gospodària româneascà ocupà o pozitie structuralà intermediarà3 între organizàrile de tip Zadruga, care supradimensioneazà comunitatea domesticà în detrimentul vecinàtàtii §i Nachbarschaft-ul sàsesc, care organizeazà aproape contractual fraternitatea economicà a vecinàtàtii §i conferà un statut mai puternic individului în cadrul acestei organizàri sociale Mihàilescu, Dupà cum constata Daniel Chirot, 'în România satul ca un tot era comunal §i nu familia extinsä', ca în cazul Zadrugii Chirot, Dincolo de variatiunile sale istorice §i zonale, 'unitatea domesticä' a gospodäriei tàrâneçti din România ne apare astfel ca functionând într-un fel de simbiozä cu spatiul public proxim al 'vecinätätii'.

Politico: Satul din România unde oamenii nu se mai întorc

Pe de altä parte, acolo §i când 'vecinätatea' släbe§te, gospodäria creçte în importantä, atât socio-economicä, cât §i simbolicä, färä a duce msä pänä la aparitia unui individualism täränesc. În acest sens, Henri Stahl observa în anii '30 cä 'un veac întreg, sätenii n-au fäcut altceva decât sä rästälmäceascä în duh devälma? Stahl, Pe urmele sale, Paul Stahl conchidea mai târziu cä 'satele se compun la rândul lor din gospodärii, nu din indivizi' P.

Stahl, Mai recent, Adam Drazin constata §i el cä, dacä 'în Statele Unite, DeVault 85 poate sä afirme cä grupul domestic este format în America din grijä pentru indivizi §i nu pentru grupul colectiv', dimpotrivä, 'ideea romäneascä de domesticitate postuleazä colectivitatea gospodäriei' Drazin, Pe scurt, gospo-däria 'traditionalä' pe care o vom lua aici drept referintä este o unitate socialä supra-individualä, profund ancoratä structural §i relational în 'vecinätatea' säteascä §i 'fraternitatea' sa economicä, intermediind între membrii säi §i spatiul public5, de la cel proxim al comunitätii säte§ti la cel distant al statului.

Eforturile de modernizare care se intesificä o datä cu formarea României Mari încep sä schimbe deja aceastä alcätuire 'traditionalä'.

recuperați-vă vederea în 2020

În primul rând, bunástarea relativa care a urmat acestor legi succesive a deschis táranilor poarta ora§elor: 'Satele s-au márit. Case mai bune in numár destul de mare s-au ridicat peste tot. Táranii incepuserá sá devie clienti buni ai ora§elor : mobile, lucruri de imbrácáminte, se aduceau la tará.

Un avant de civilizare se manifesta. De§i de multe ori nepotrivit, el aráta totu§i o schimbare a situatiei economice' Garoflid, Dupá cel de-al doilea rázboi mondial §i depá§irea consecintelor imediate ale acestuia, schimbarea ia altá directie §i i§i accelereazá ritmul.

Cum s-a născut revista SATUL

In principal, cooperativizarea fortatá a pámanturilor de la sate, dublatá de atractia industrializárii §i urbanizárii rapide, produc dislocarea §i exodul táránimii dorite ideologic. Pe de altá parte insá, casele ráman in propritatea táranilor pe tot parcursul comunismului iar statul nu intervine direct in universul lor domestic. Efectele sunt multiple §i profunde. In primul rand demografice.

Astfel, imediat dupáfluxul de migratie rural-urban devine dominant, revine la proportiile anterioare aproximativ un deceniu, pentru ca incepand cu a doua jumátate a anilor '60 sá creascá vertiginos, atingand un apogeu la inceputul anilor '80, pentru a scádea apoi la jumátate paná indatoritá mai ales blocárii intrárii in marile ora§e Rotariu, Aceste statistici nu iau in calcul, bineinteles, categoria navetiçtilor, care se adaugä astfel la acest proces de dislocare de populatii. În aceste conditii, 'vecinätatea' se dislocä §i ea iar 'fraternitatea economicä' devine sporadicä §i fragmentatä.

Sistemul comunitar de dar §i după ce a băut viziunea satului al nuntilor, de pildä, creçte în amploare dar implicä tot mai putin comunitatea de vecinätate ca atare, aceasta fiind înlocuitä de retele elective §i concurentiale de rudenie §i prieteni.

De asemenea, riturile funerare amplificä latura ceremonialä a pomenilor, care trebuie sä fie tot mai bogate §i mai vizibile, diminuând astfel solidaritatea de rudenie §i întrajutorarea în detrimentul competitiei simbolice din cadrul comunitätilor.

Mai mult, se räspändesc tot mai mult 'pomenile de viu', pe care bätränii de la tarä §i le dau ei înçiçi, neîncrezätori în pästrarea obligatiilor filiale de cätre copiii lor plecati la ora§ După ce a băut viziunea satului §i Bacou, Anemiat färä a fi msä anihilat, spatiul public al 'vecinätätii' este tot mai mult înlocuit §i invadat de prezenta statului.

Pe de altä parte, unitatea domesticä a gospodäriei se fragmenteazä §i ea, adesea, dând naçtere unor 'gospodärii difuze', cu o parte dintre membri râmânând acasä iar cealaltä parte stabilindu-se în ora§, între cele douä pärti continuând - §i chiar dezvoltându-se - relatii de schimburi de bunuri §i servicii care permit o redistribuire relativ egalitarä a resurselor în cadrul acestor retele domestice Mihäilescu §i Nicolau, ; Mihäilescu, Tototdatä, ea devine principalul actor în relatia cu spatiul public etatizat, configurându-se astfel în mare mäsurä ca un spatiu domestic de rezistentä fatä de stat.

după ce a băut viziunea satului exemple de deficiențe de vedere

La nivel micro, ea contracareazä într-o anumitä mäsurä inegalitätile de resurse create de statul socialist prin redistribuirea lor în cadrul retelelor sale rural-urbane. La nivel macro, are loc ceea ce Gerhard Creed numeçte 'domesticirea industriei', o 'expresie la tademâM pentru blocarea fortelor non-agricole, în spetä compromiterea disciplinei industriale §i restrângerea ascendentei industriei în procesele de luare a deciziilor, toate acestea în beneficiul exigentelor agrare' Creed, Altfel spus, 'strategiile socioeconomice ale gospodäriilor' Kideckel, au avut ca efect cumulativ, la nivelul întregii societäti, o deturnare relativä a resurselor materiale §i simbolice - inclusiv a timpului - din dacă vederea este minus 0 5 valorizatä ideologic a industriei §i oraçului spre spatiile rurale §i private ale gospodäriilor.

Da, satul românesc trebuie conservat

Metaforic vorbind, se poate spune cä se ajunsese la un fel de sistem national de furt §i contra-furt, în care gospodäriile î§i negociau, tacit, partea lor. În ansamblu, 'fraterinitatea economicä' a 'vecinätätii' din lumea ruralä este încorporatà sui generis în gospodärii iar relatiile de dar §i contra-dar dintre acestea sunt divers §i progresiv înlocuite de relatii de competitie. Ce mai râmâne din spatiul 'vecinätätii' pästreazä mai mult o eficientä simbolicä §i de întrajutorare minorä. Aceastä domesticire informalä a industriei produce §i o 'täränizare' a proletariatului, care prefera de multe ori un salariu relativ mai scäzut dar cu o slujbä mai flexibilä, permitându-i sä se ocupe, mäcar sezonier, §i de gospodärie, dar împiedicându-l astfel sä atingä nivele ridicate de specializare?

după ce a băut viziunea satului

S-a nascut astfel o categorie profesionala amfibie: muncitorul gospodar - sau 'muncitorul-taran', despre care vorbe? Complementar, 'noi, aici, n-am fost nici doamne, nici taranci' - marturise? In mod paradoxal, de?

Dincolo de diversitatea strategiilor utilizate6, ceea ce au după ce a băut viziunea satului insa in comun majoritatea acestor gospodarii a fost un anumit ethos al muncii ínscris in imaginea normativa a 'bunului gospodar'.

La primele veniri in Pucheni, acesta continua inca sa fie idealul declarat al unui mare numar de sateni.