Examenul de logopedie cu insuficiență vizuală


Folosirea ordinatoarelor cuprinde în sine germenele celei mai importante transformări ale învăţământului de la începuturi până astăzi. Ele au capacitatea de a  modela fenomenele în dinamica lorde a dezvălui procesualitatea.

Pe lângă posibilitatea ilustrativ-pasivă excepţională, constituie în primul rând un mijloc de ilustrare interactiv. Fiecare din cele 20 de metode de învăţământ expuse de C. Cucoş raportate la 8 criterii permite împlicarea ordinatorului în desfăşurarea sa. Metodele expozitive pot deveni cu ajutorul acestuia mult mai eficiente prin transformarea subiectului dintr-un agent pasiv al metodei într-unul activ şi creator.

Ce este inclus în sondaj?

Metodele tradiţional active capătă un mai mare dinamism solicitând într-un mod interesant şi atrăgător participarea subiectului. Ordinatorul poate avea o contribuţie uimitoare la munca individuală a elevului pentru că potenţial îmbogăţirea software-ului didactic nu are limite. Cu ajutorul calculatorului pot fi atinse mai bine obiective formative ca:  dezvoltarea abilităţii manualerapiditatea reflexelor, precizia observaţiei, fidelitatea memoriei, rezistenţa la presiunea timpului, puterea de concentrare, stimularea  atenţiei ambiţiei, etc.

În urma studiilor care s-au făcut asupra eficienţei IAC s-au constatat următoarele: -IAC sporeşte motivaţia ănvăţării limbii,stimulând curiozitatea elevilor; elementele ludice ale produselor informatice măresc atenţia şi capacitatatea de cconcentrare ,solicită spiritul de observaţie; -calculatotul oferă avantaje în ceea ce priveşte formarea deprinderilor de muncă independentă, creşte autonomia elevilorrealizează individualizarea procesului didactic, adaptarea la ritmul de lucru al elevului;o parte din sarcinile de evaluare gimnastica ochiului pentru vedere sunt preluate de calculator.

Referitor la ob.

Bardet-Biedl | eUniversitate Boli Rare

Contribuţia la atingerea obiectivelor afective nu este directă. În domeniul afectiv tocmai neutralitatea lucrului cu computerul este stimulatoare pentru mulţi elevimai ales pentru cei sensibili la eşec acesta nu-ţi pierde răbdareanu emite judecăţi cu efect inhibitor.

În domeniul psihomotor, însuşi lucrul cu calculatorul este un exerciţiu de coordonare senzorio- motorie de mare fineţe.

cum să rezolvi vederea slabă Piracetamul afectează vederea

Utilizarea calculatorului antrenează orientarea spaţială oferindla vârste mici modele spaţiale reduse în care copilul trebuie să se descurce. Reprezentările spaţiale se dezvoltă mult mai repede şi operarea cu ele este mult mai eficace. Ordinatorul utilizat inteligent poate contribui la infăptuirea idealului educativ —un învăţământ accesibil şi eficient pentru toţi subiecţii procesului instructiv- educativ prin infirmarea curbei lui Gauss.

Definiţie clinică Sindromul Bardet-Biedl SBB este o afecţiune genetică transmisă recesiv autozomal, având expresie clinică diferită de la om la om, chiar printre membrii aceleiaşi familii. Este caracterizat prin afectarea dezvoltării intelectuale retard mentala vederii retinopatie pigmentarăa membrelor număr crescut de degete-polidactiliea rinichilor şi organelor sexuale hipogonadism precum şi prin obezitate. Denumirea sindromului a fost pusă după numele lui Georges Bardet, şi Arthur Biedl. Georges Bardet a fost un medic de origine ungară care practica medicina în Viena şi Praga şi care a descris cazul a două surori ce sufereau de retinită pigmentară, polidactilie, hipogonadism şi obezitate. Doi ani mai târziu, Arthur Biedl de la Universitatea din Paris găseşte aceleaşi simptome la alte două surori neînrudite cu cele descrise de către Bardet.

Dotarea unor şcoli cu calculatoare este partea cea mai facilă în realizarea IAC. Partea cea mai costisitoare o constituie crearea sau achiziţionarea unui softwere cu caracter didactic. Şcoala trebuie să fie singura în măsură să-şi definească examenul de logopedie cu insuficiență vizuală. Softul didactic străin, în cea mai mare parte, este inutilizabil în şcoala românească,mai ales la nivel preuniversitar şi cu atât mai mult, la nivelul învăţământului special, mai ales pentru surzi care întâmpină dificultăţi, în primul rând,în însuşirea limbii materne.

Psihopedagogie specială şi ordinatoare La noi se întâlneşte des opinia că anumite persoane handicapate de ex. Se pune întrebarea : care activitate este mai complexă şi mai dificilă :aceea de de învăţare a scrierii de mână a unui caracter —sau aceea de învăţare a a apăsării unor taste coresounzătoare unor caractere?

Expierenţa din multe ţări dovedeşte că ordinatoarele pot fi folosite cu succes în instruirea persoanelor handicapate. Sunt numeroase cazurile în care copiii autişti prin intermediul calculatotuluiau ajuns la diferite niveluri de comunicare cu cei din jur. Explicaţia se bazează pe faptul că aceşti copii au interese de cunoaştere şi curiozităţi autentice cu privire la lumea obiectelor animate. Descoperă, ajutaţi de programe speciale,că ordinatorul poate fi folosit drept intermediar în comunicarea cu cei din ceea ce înseamnă vedere 1. Spre deosebire de examenul de logopedie cu insuficiență vizualăprogramele didactice nu pot fi importate;principalui impediment îl constituie limba şi structura curriculum-ului care este diferită de la o ţară  la alta.

Punctul National de Contact Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice 1.

Activitatea de creare de programe de învăţare pe calculator este o muncă extrem de laborioasă ce presupune muncă de echipă:psihopedagog, informatician, specialistul în domeniul disciplinei, designer. Software şi curiculum Se constată un dialog între soft şi curriculum. Cu timpul curriculum-ul a fost acela care şi-a modificat coordonatele adaptându-se potenţialului instructiv-educativ al noii tehnologii.

Tendinţa este ca, treptat, cea mai mare parte a curriculum-ului să fie acoperită de software didactic şi, pe măsură ce acest proces se va produce, însuşi curriculum-ul se va modifica.

Software şi formele de handicap Pentru copiii surzi, la care simţul vizual are o funcţie compensatorie, programele didactice trebuie să fie prin excelenţă vizuale animate şi cu reprezentări grafice ale programelor de învăţare.

Pentru aceştia, pentru citirea labială,  în multe ţări, s-au elaborat programe eficiente. De exemplu:pe ecran apare o figură umană  din faţă ,profil sau ambele care poate mima prin animaţie o secvenţăverbală.

vederea autovindecare calitatea acuității vizuale

Copilul introduce de la tastatură ceea ce a înţeles. Computerul confirmă sunetele înţelese corect şi le infirmă pe cele greşite.

Defectologie si logopedie

Secvenţa se reia cu ritmuri mai lente până ce copilul înţelege. Iniţial se porneşte de la simple sunete mimate cu încetinitorul. Treptat, pe măsură ce copilul învaţă, secvenţele mimate pot deveni mai ample, mai rapide.

miopie pe an și

Un asemenea programnu poate fi importat pentru că nu are scriere fonetică. În ce priveşte demutizarea, există programe care pot vizualiza  pe ecran sunetele în raport cu oricare dintre parametrii acestora: înălţime, timbru, intensitate.

Examen de logopedie card de vorbire. Logoped este un specialist în corectarea tulburărilor de vorbire. Pe lângă planurile de lucru, jurnalele de examinare și alte documente, un kinetoterapeut ar trebui păstrează o carte vocală   pentru fiecare copil înregistrat la el. Un preșcolar, care este elev al unei grădini de logopedie, urmează un centru de vorbire sau observat de un logoped, trebuie să aibă un astfel de card.

Copilul surd repetă la microfonpână ce graficul generat de pronunţia sa devine identic cu graficul model al sunetuluifonemului sau cuvântului respectiv.

Se înlocuieşte feed-backul auditiv, care controlează învăţarea vorbirii la copiii normali, cu un feed —back vizual compensatoriu. Acest tip de program poate fi importat dar, rularea lui pretinde microcomputere de tip IBM-PC dotate cu interfaţă  pentru sunet soundblaster. Copiii orbi comunică pe canalele auditiv şi tactil, de unde rezultă că tastatura trebuie să fie de tip tactil iar echipamentele periferice să fie  de tip tactil şi vizual.

Copiii deficienţi mintal au dificultăţi de înţelegere, abstractizare, generalizare,de aceea se impune ca interacţiunea cu computerul să fie simplă şi sub forma jocului didactic care propune o mativaţie exterioară  sarcinii de învăţare ; softul trebuie să fie bazat pe mijloace intuitive, analitice, detaliate.

În general,pentru copiii cu diverse handicapuri programele  trebuie să aibă o utilizare prietenoasă. Pentru fiecare sarcină de învăţare în parte, se cere creată o varietate de programe pentru a se evita monotonia şi consecinţele ei cum ar fi reducerea motivaţiei pentru învăţare.

NEWSLETTER

La logopedieca şi la limba română şi limbile moderne calculatorul  poate fi folosit cu succes prin propgrame didactice ce îşi propun analiza şi sinteza la nivel propoziţional,de cuvânt  sau de silabă sau chiar de fonem. Semnele de ortografie şi de punctuaţie, completarea propoziţiilor lacunare, analiza de text,exerciţiile vizănd vocabularul  ,tot ce presupune latura comunicativă a limbii îşi găsescde asemenea aplicabilitatea.

Accentul trebie pus pe folosirea calculatorului atât ca tutore cât şi ca mijloc didactic. Pe  lângă o metodologie generală a utilizării calculatorului în procesul de învăţământva fi necesară elaborarea unei metodologii de utilizare a  calculatorului pentru fiecare disciplină în parte.

Deciordinatorul este utilizabil în mod egal în predarea —învăţarea oricărei discipline şcolare, în măsura în care este elaborat un soft ware didactic.

Analiza conţinutului programului majoritatea distribuitorilor de soft. Se recomandă cadrelor didactice o parcurgere cât mai detaliată a programelor. Structura de ansamblu a unui program poate fi: -structură liniară asemănătoare cu structura unei cărţi obişnuite; -structura modulară ce presupune desfăşurări ale programului diferite de la o utilizare la alta ,în funcşie de reacţiile utiizatorului. Analiza modului de prezentare a informaţiei care poate fi: concret —intuitivă sau cu diferite moduri de abstractizare;să se studieze şi mijloacele utilizate animaţieculoaresunet, design general.

Dacă un software didactic nu se situează la un nivel înalt creşte riscul ca atractivitatea să fie scăzutăceea cese va repercuta asupra valorii instructive.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Analiza interactivităţii programului Software-ul didactic este de tip semi-deschis solicitând elevului anumite intervenţiimai ales în secvenţele care urmăresc verificarea nivelului de însuşire a unor cunoştinţe. Algoritmi de programare a unui soft didactic eficient pentru învăţământul special Există trei structuri generale în conformitate cu care se pot elabora o multitudine de programe pentru învăţământul special: 1.

Transpunerea într-un algoritm graf de programare a metodei de învăţare programată de tip skinnerian. Acest tip de program porneşte de la premiza că  succesul în activitatea de învăţare este prin el însuşi motivant pentru această activitate;este vorba de motivaţia intrinsecă a învăţării.

Defectologie si logopedie

Algoritm de învăţare stimulată prin joc. La mulţi dintre subiecţii procesului instructiv —educativ  motivaţia intrinsecă a învăţării este slabă mai ales la handicapaţii mintal. Jocul constituie o motivare străină procesului instructiv-educativ. Această structură are trei blocuri principale:blocul de recompensă ludică limitată în timp ,blocul de verificare a  cunoştinţelor şi blocul de însuşire a cunoştinţelor. Algoritm pentru un program de învăţare euristică.

dimensiunea literei de masă pentru viziune calamusul vindecă vederea

Acest tip de învăţre face apel la posibilităţile elevului de abstractizare şi generalizare;este un program de învăţare în care, pornindu-se de la particularprin activarea operaţiilor gândirii, se ajunge la abstractizarea elementelor comune generale pentru o categorie sau clasă. S-au inventat nişte ochelari care vor servi  la înlocuirea citirii labiale. Deocamdată softul destinat transpunerii semnalelor acustice în semnale grafice nu este destul de performant;la acestea se adaugă costul ridicat.

Învăţarea emisiei se face prin vizualizarea sunetelor.

examenul de logopedie cu insuficiență vizuală îmbunătățirea îmbunătățirii vederii

Pentru toate tipurile de teste psihologice există o variantă computerizată. Se pot face testări pentru depistarea precoce a unor handicapuri. Se ştie că depistarea timpurie a unui handicap sporeşte şansele de eficienţă a abordării medicale sau psiho-pedagogice ale subiectului în cauză. De asemenea jocul  didactic trebuie să fie mereu prezent. În concluzieordinatorul poate modela orice fel de proces atât într-o exprimare logico-matematică cât şi printro exprimare intuitivă, ceea ce îl recomandă ca pe un excelent mijloc de examenul de logopedie cu insuficiență vizuală.

Examen de logopedie card de vorbire.

Hâncu —   V. Hâncu : PsihologiePsihopedagogie specială şi Care pastile sunt bune pentru vedere Ed. Pro Humanitatev, ,Bucureşti.